درخواست کنسلی :

نام و نام خانوادگی :
تعداد : بزرگسال    خردسال
 نوع واحد : تعداد
تلفن :
موبایل :
آدرس ایمیل: (پیش فاکتور رزرو به این آدرس ارسال خواهد شد)

شرایط و مقررات کنسلی رزرو

خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمایید
در صورت لغو رزرو بعد از انجام رزرواسیون 10 درصد از مبلغ رزرو کسر خواهد شد.
در سایر شرایط لغو رزرواسیون علاوه بر کسر 10 درصد از مبلغ رزرو طبق مقررات زیر اعمال خواهد شد.
• در صورت تغییر تاریخ رزرو یا کنسلی حتما مراتب را هفت روز قبل از تاریخ رزرو به هتل اعلام و تاییدیه آنرا دریافت نمایید.
در صورت ابطال ,کردن رزرو کمتر از 7 روز قبل از ورود میهمان کنسل نمایند 30 درصد هزینه یک شب کنسلی تعلق میگیرد. در صورت ابطال کردن رزرو تا 3 روز 50 درصد و 24 ساعت 100 درصد هزینه یک شب اتاق کنسلی تعلق می گیرد.
• در صورت عدم اعلام کنسلی در موعد مقرر, برابر مقررات , هزینه یکشب کل اتاقهای رزرو شده به حساب شخص رزرو کننده, شرکت یا آژانس شارژ بوده و رزرو کننده, شرکت یا آژانس متعهد به پرداخت آن میباشد.

بازه زمانی کنسلی جریمه
تا 7 روز قبل از ورود میهمان 30 درصد هزینه یک شب واحد کنسلی
تا 3 روز قبل از ورود میهمان 50 درصد هزینه یک شب واحد کنسلی
تا 2 روز قبل از ورود میهمان 70 درصد هزینه یک شب واحد کنسلی
24 ساعت مانده قبل از ورود میهمان  100 درصد هزینه یک شب واحد کنسلی